Feedback om te groeien

Feedback en evaluatie, een belangrijke stap binnen het ontwikkelen!

Al even proberen we onze kinderen te laten groeien vanuit feedback.  We gebruiken daarvoor fijne woorden, maar ook onze evaluatiepictogrammen.   U kent ze wel. 
Op het rapport van de leerlingen worden deze pictogrammen héél vaak gebruikt. Vooral als evaluatie bij inzet!
Daarnaast heeft elke leerkracht stempels in de klas die kunnen gebruikt worden op werkjes. 

In alle klassen is een focusbord aanwezig. De leerkracht schrijft hier vooraf op wat de kinderen zullen weten/kunnen na de les.  Soms kunnen ze voor de les hun naam kleven bij een van bovenstaande pictogrammen. Wat denk ik?  Zal ik veel hulp nodig hebben?  Ik denk dat ik het snel zal kunnen?  Ik kan het al? 
Na de les kijken de kinderen even terug. Hoe is het nu gelopen?  Indien nodig kunnen ze hun naam verplaatsen onder een ander pictogram.  Het is niet de bedoeling dat de juf hier elke keer op inspeelt.  Wat ze wel kan zien?  Hoe schat deze leerling zich zelf in?  Denk ik dat ook of denk ik het anders?  Bij meermaals verschil zal de leerkracht hier overzeker een gesprekje hebben met de kinderen.  We willen de leerlingen zichzelf ook leren inschatten op deze manier. 
We starten reeds mee bij de jongsten.  Er zijn hier 2 smileys voorzien. Het wordt eerder bekeken vanuit de vraag: ik deed het graag of deed het niet graag.  Heel moeilijk op deze leeftijd, want ze begrijpen het nog niet zo goed en kijken vaak naar elkaar.  Toch vinden we het belangrijk om ze hier van bij de start in mee te nemen.
In de 2e kleuterklas wordt gestart met het focusbord.  We laten de kinderen groeien en merken dat ze in de bovenbouw vaak al goed kunnen inschatten wat (minder) vlot loopt.

Sinds september 2021 laten we de kinderen een IK-rapport invullen.  Hierop kunnen ze hun eigen groei aangeven binnen de verschillende ontwikkelthema's.  Dit doen ze elke 2 maand, samen met de leerkracht in de klas.  Het Ik-rapport is te vinden bij het puntenrapport.  Zo kunnen ook de ouders meekijken naar de evolutie.

Vorig jaar werd gestart met 2 kindergesprekken doorheen het schooljaar.  Dit schooljaar willen we dit gerichter doen.  We zullen dit doen voor elk oudercontact.  D.w.z. 3x op een schooljaar.  We merkten dat deze gesprekken fijn zijn voor het kind én de leerkracht.  (november, februari en juni)
Het IK-rapport zal gebruikt worden als basis voor het gesprek tussen het kind en de leerkracht. 

Tijdens het oudercontact kan de leerkracht feedback geven aan de ouders.  Waar liggen groeikansen?  Kan het kind deze al zelf aangeven?  Het is niet de bedoeling dat het kindgesprek helemaal besproken wordt met de ouders.  Dit is immers 'vertrouwelijke' info tussen de juf en het kind.  Het kan een onderdeel zijn van het oudercontact.  De juf bespreekt er ook de observaties en resultaten uit de klas.  Nadien worden de besproken onderwerken genoteerd in het kindvolgsysteem.